بایگانی

کانکتور روسی

کانکتور چهار پین قطر ۱۸ روسی

کانکتور نظامی

کانکتور مخابراتی