بایگانی

FZ2400R12HP4

شماره قطعه :FZ1200FZ2400R12HP4
نوع کالا :  Single switch IGBT module
آمپر : ۲۴۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon