برچسب ها: "آی جی بی تی اینفینئون"

FZ600R12KE4

شماره قطعه :FZ600R12KE4 نوع کالا : single switch IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ600R12KE4

شماره قطعه :FZ600R12KE4 نوع کالا : single switch IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF400R12KT3

شماره قطعه:FF400R12KT3 نوع کالا:level -3 IGBT module قطع سریع آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ1800R12HE4_B9

شماره قطعه :FZ1800R12HE4_B9 نوع کالا : single switch IGBT module آمپر : ۱۸۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF450R12ME4_B11

شماره قطعه :FF450R12ME4_B11 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF450R12ME4

شماره قطعه :FF450R12ME4 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF450R12IE4

شماره قطعه :FF450R12IE4 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12ME4_B11

شماره قطعه :FF600R12ME4_B11 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12ME4

شماره قطعه :FF600R12ME4 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12ME4C

شماره قطعه :FF600R12ME4C نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار