برچسب ها: "اینفینئون ایران"

FF150R12ME3G

شماره قطعه:FF150R12ME3G نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF400R12KE3-B2

شماره قطع:FF400R12KE3_B2 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FD400R12KE3

شماره قطعه:FD400R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF100R12T3

شماره قطعه:FF100R12T3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                    تولید متوقف آمپر : ۱۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF150R12KT3G

شماره قطعه:FF150R12KT3G نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF600R12IP4D

شماره قطعه :DF600R12IP4D نوع کالا :  Chopper IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FS225R12OE4

شماره قطعه :FS225R12OE4 نوع کالا :  Sixpack IGBT module آمپر : ۲۲۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ1800R12HE4_B9

شماره قطعه :FZ1800R12HE4_B9 نوع کالا : single switch IGBT module آمپر : ۱۸۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF225R12ME4_B11

شماره قطعه :FF225R12ME4_B11 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۲۲۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12ME4C_B11

شماره قطعه :FF600R12ME4C_B11 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار