برچسب ها: "تریستور دیسکی آاگ"

T508N1200TOC

تریستور دیسکیT508N1200مارک AEG

در: اخبار

تریستور دیسکی آاگ

تریستور دیسکی T508N1200TOC,مارک AEG ،تریستور ۵۰۸A/1200V,

در: اخبار

تریستورT508N1200TOC

تریستورT508N1200TOC مارکAEG ۵۰۸A/1200V      

در: اخبار