برچسب ها: "تریستور دیسکی infineon"

INFINEON 2015

   

در: اخبار

T658N26TOF

شماره قطعه : T658N26TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۶۵۹ ولتاژ : ۲۶۰۰ محصول شرکت : infineone قطر کامل به میلیمتر : ۶۰ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۳۶ وزن کیلو گرم : ۰٫۱ کشور تولید کننده : مجارستان تولید متوقف شده

در: اخبار

T308N28TOF

شماره قطعه : T308N28TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۳۰۸ ولتاژ : ۲۸۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۳۰ وزن کیلو گرم :۰٫۱ کشور تولید کننده : مجارستان تولید متوقف شده

در: اخبار

T2563NH80TOH

شماره قطعه : T2563NH80TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۳۰۰ ولتاژ : ۸۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر :۴۰ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T1081N65TOH

شماره قطعه : T1081N65TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۱۳۰۰  ولتاژ : ۶۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۲۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۸۶ وزن کیلو گرم : ۱٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T3101N42TOH

شماره قطعه :   T3101N42TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۳۱۶۰ ولتاژ: ۴۲۰۰ محصول  شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم: ۳ کشور تولید کننده :  مجارستان             …

در: اخبار

T860N

شماره قطعه : T860N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۸۶۰ ولتاژ: ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۷۵ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۵۰ وزن کیلو گرم : ۰٫۵۴kg کشور تولید کننده : مجارستان  …

در: اخبار

T4301N

شماره قطعه : T4301N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۴۰۳۰ ولتاژ: ۲۲۰۰ تا ۲۹۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۱٫۵ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم : ۳ کشور تولید کننده : مجارستان  …

در: اخبار

T460N

شماره قطعه: T460N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۴۶۰ ولتاژ : ۲۲۰۰  تا ۲۶۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل Ø میلیمتر :۵۸ قطر محل اتصال øمیلیمتر :۲۶ ارتفاع میلیمتر :۳۶ وزن کیلو گرم : ۰٫۲۷ کشور تولید کننده : مجارستان       T460N22TOF T460N24TOF…

در: اخبار

T360N

شماره قطعه: T360N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۳۶۰ ولتاژ : ۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰ محصول شرکت : Infineon قطر کامل Ø میلیمتر : ۴۸ قطر محل اتصال øمیلیمتر : ۳۰ ارتفاع میلیمتر : ۱۴ وزن کیلو گرم : ۰٫۱۱ کشور تولید کننده : مجارستان    …

در: اخبار