برچسب ها: "فروش EUPEC"

FF75R12YT3

شماره قطعه:FF75R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                  آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FP50R12KT4G

شماره قطعه :  FP50R12KT4G نوع کالا : PIM IGBT Module Three Phase Input Rectifier آمپر : ۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : INFINEON

در: اخبار

آی جی بی تی FP75R12KT4_B11

شماره قطعه :  FP75R12KT4_B11 نوع کالا : PIM Three Phase Input Rectifier آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : INFINEON

در: اخبار

آی جی بی تی FF450R12KT4

شماره قطعه : FF450R12KT4 نوع کالا :dual IGBT4 – T4  آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FD150R12RT4

شماره قطعه : FD150R12RT4 نوع کالا :  IGBT4 – T4 Chopper آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

F3L100R12W2H3_B11

شماره قطعه :F3L100R12W2H3_B11 نوع کالا : IGBT HighSpeed 3 آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:infineon

در: اخبار

FB30R06W1E3

شماره قطعه : FB30R06W1E3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۳۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FP50R06W2E3

شماره قطعه : FP50R06W2E3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۵۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت : infineon

در: اخبار

FS100R07N3E4-B11

شماره قطعه : FS100R07N3E4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار