برچسب ها: "فروش IGBT"

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF1200R12KE3

شماره قطع:FF1200R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۱۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF200R12KE3

شماره قطع:DF200R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF150R12YT3

شماره قطعه:FF150R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF75R12YT3

شماره قطعه:FF75R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                  آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF100R12T3

شماره قطعه:FF100R12T3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                    تولید متوقف آمپر : ۱۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

F3L300R12ME4_B22

شماره قطعه : F3L300R12ME4_B23 نوع کالا : Three level phase leg IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FP25R12W2T4_B11

شماره قطعه : FP25R12W2T4_B11 نوع کالا : PIM Three Phase IGBT Module Input Rectifier آمپر : ۲۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FP35R12KT4_B11

شماره قطعه :FP35R12KT4_B11 نوع کالا : PIM IGBT Module Three Phase Input Rectifier آمپر : ۳۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : INFINEON

در: اخبار