برچسب ها: "IGBT ایوپک"

FF300R12ME3

شماره قطعه:FF300R12ME3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF300R12KT3-E

شماره قطعه:FF300R12KT3_E نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF400R12KT3-E

شماره قطعه:FF400R12KT3_E نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

آی جی بی تی FD150R12RT4

شماره قطعه : FD150R12RT4 نوع کالا :  IGBT4 – T4 Chopper آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FS50R06W1E3_B11

شماره قطعه : FS50R06W1E3_B11 نوع کالا : sixpack IGBT Modules آمپر : ۵۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS50R06KE3

شماره قطعه :  FS50R06KE3 نوع کالا : sixpack IGBT Modules آمپر : ۵۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS100R06KE3

شماره قطعه :  FS100R06KE3 نوع کالا : sixpack IGBT Modules آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FB20R06W1E3_B11

شماره قطعه :   FB20R06W1E3_B11 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۲۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FB30R06W1E3_B1

شماره قطعه : FB30R06W1E3_B1 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۳۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon 

در: اخبار

FP50R06W2E3

شماره قطعه : FP50R06W2E3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۵۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت : infineon

در: اخبار