برچسب ها: "IGBT ماژول"

FP50R12KE3

شماره قطعه:FP50R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FD400R12KE3

شماره قطعه:FD400R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF900R12IP4

شماره قطعه :FF900R12IP4 نوع کالا :  Dual IGBT module آمپر : ۹۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

F3L300R12ME4_B22

شماره قطعه : F3L300R12ME4_B23 نوع کالا : Three level phase leg IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

F3L300R12ME4_B23

شماره قطعه : F3L300R12ME4_B23 نوع کالا : Three level phase leg IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FF450R12KT4

شماره قطعه : FF450R12KT4 نوع کالا :dual IGBT4 – T4  آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی DF150R12RT4

شماره قطعه : DF150R12RT4 نوع کالا :  IGBT4 – T4 Chopper آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FD-DF80R12W1H3_B52

شماره قطعه :FD-DF80R12W1H3_B52 نوع کالا :  IGBT HighSpeed 3 -Chopper آمپر : ۸۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

F3L75R12W1H3_B27

شماره قطعه :F3L75R12W1H3_B27 نوع کالا : IGBT HighSpeed 3 آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت: infineon

در: اخبار

F3L80R12W1H3_B11

شماره قطعه :F3L80R12W1H3_B11 نوع کالا : IGBT HighSpeed 3 آمپر : ۸۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V                                                    تولید متوقف شده است      محصول شرکت: infineon

در: اخبار