بایگانی

ترایاکTC122-25-6-4

ترایاک ۲۵A/600VTC122-25-6-4, TC122-25-6-4