اخبار

خازن 200VDC/1900MF

خازن 200VDC/1900MF. ارتفاع 13cmقطر 5cm1900MF

مطالب مرتبط