اخبار

خازن2MF

خازن 660VAC/2MFمارک زیمنسSIMENS

مطالب مرتبط