بایگانی

خازن ۶۶۰VAC/5MF

خازن ۶۶۰VAC/5MF مارک زیمنس ۵۰/۶۰HZSIMENS