بایگانی

خازن ۱۲۵VDC/6800MF

خازن ۱۲۵ولت دی سی ۶۸۰۰ میکروفاراد مارکSHOEI ارتفاع ۱۰cmقطر ۵cm