بایگانی

دیودPBY265

دیودPBY265

۵A/600V مارک ایسکرا