بایگانی

دیودPBY325

دیودPBY325

دیود۶۰A/600V

مارک ایسکرا