بایگانی

فیوز ۳NE3338-8

۳NE3338-8 فیوز تند سوز ۸۰۰A/800V ساخت ش3NE3338-8رکت زیمنس آلمان