اخبار

پروکانکت , PROCONECT

انواع سوکت لیفتراکی , سوکت UPS,کانکتورهای ما بین واگنهای راه آهن ,کانکتور برای

سیستمهای مخابراتی تلفن همراه ,کانکتور کانتینرهای یخچالی ,کانکتورهای تک پل , کانکتور

باپینهای متعدد,فیوز لیفتراکی در آمپرهای مختلف

.CB,CBX,CBE,NF,3PU,3PXU3PX,3PV,3PL,3PS

,PROCONECT

 

مطالب مرتبط