اخبار

6ED 1055-1CB00-0BA0

شماره قطعه :  6ED 1055-1CB00-0BA0 LOGO
نوع کالا : Digital m
مشخصات فنی :  DM8 24R PU/l/O:24V/TRANS.,4Dl/4D0
محصول شرکت :SIEMENS

indexSIEMENS

مطالب مرتبط