اخبار

6ED1052-1MD00-0BA6

شماره قطعه :  6ED 1052-1MD00-0BA6 images
نوع کالا :  Logo 12/24RC  
مشخصات فنی :LOGO! 12/24RC,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY
محصول شرکت :SIEMENS

indexSIEMENS

مطالب مرتبط