بایگانی

F3L300R07PE4

شماره قطعه : F3L300R07PE4igbt
نوع کالا : IGBT 4
آمپر : ۳۰۰
ولتاژ : ۶۵۰

indexinfineon