اخبار

F3L400R07ME4_B23

شماره قطعه : F3L400R07ME4_B23 igbt
نوع کالا : IGBT 4
آمپر : 400
ولتاژ : 650

indexinfineon

مطالب مرتبط