بایگانی

FD300R07PE4_B6

شماره قطعه : FD300R07PE4_B6 igbt
نوع کالا : IGBT4 – E4, Chopper
آمپر : ۳۰۰
ولتاژ : ۶۵۰

indexinfineon