بایگانی

FD400R07PE4R_B6

شماره قطعه : FD400R07PE4R_B6igbt
نوع کالا : IGBT4 – E4, Chopper
آمپر : ۴۰۰
ولتاژ : ۶۵۰

indexinfineon