بایگانی

FF150R12YT3

شماره قطعه:IGBTFF150R12YT3
نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon