بایگانی

FF600R07ME4_B11

شماره قطعه : FF600R07ME4_B11igbt
نوع کالا : IGBT4 – E4, Chopper
آمپر : ۶۰۰
ولتاژ : ۶۵۰

indexinfineon