بایگانی

FS3L50R07W2H3F_B11

شماره قطعه : FS3L50R07W2H3F_B11igbt
نوع کالا :  IGBT 3 سرعت بالا
آمپر : ۵۰
ولتاژ : ۶۵۰
محصول شرکت : infineon

indexinfineon