بایگانی

FZ2400R12HP4_B9

شماره قطعه :MASCOFZ2400R12HP4_B9
نوع کالا :  Single switch IGBT module
آمپر : ۲۴۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon