بایگانی

FZ900R12KP4

شماره قطعه:FZ900FZ900R12KP4
نوع کالا:Single switch IGBT module
آمپر : ۹۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon