برچسب ها: "ماژول آی جی بی تی"

DF200R12KE3

شماره قطع:DF200R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF150R12KT3G

شماره قطعه:FF150R12KT3G نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF200R12KT3-E

شماره قطعه:FF200R12KT3_E نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon    

در: اخبار

DF600R12IP4D

شماره قطعه :DF600R12IP4D نوع کالا :  Chopper IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FS450R12OE4

شماره قطعه :FS450R12OE4 نوع کالا :  Sixpack IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ1200R12HE4

شماره قطعه :FZ1200R12HE4 نوع کالا : single switch IGBT module آمپر : ۱۲۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ1800R12HE4_B9

شماره قطعه :FZ1800R12HE4_B9 نوع کالا : single switch IGBT module آمپر : ۱۸۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF300R12KE4_B2

شماره قطعه :FF300R12KE4_B2 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF300R12ME4

شماره قطعه :FF300R12ME4 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF450R12ME4_B11

شماره قطعه :FF450R12ME4_B11 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار