برچسب ها: "IGBT INFINEON"

FD300R12KE3

شماره قطع:FD300R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF200R12KE3

شماره قطع:DF200R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF300R12KES

شماره قطعه:DF300R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF75R12YT3

شماره قطعه:FF75R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                  آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF100R12T3

شماره قطعه:FF100R12T3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                    تولید متوقف آمپر : ۱۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF150R12YT3

شماره قطعه:FF150R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF150R12KT3G

شماره قطعه:FF150R12KT3G نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF200R12KT3-E

شماره قطعه:FF200R12KT3_E نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon    

در: اخبار

FF300R12KT3-E

شماره قطعه:FF300R12KT3_E نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF450R12KE4_E

شماره قطعه : FF450R12KE4_E نوع کالا : Three level IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار