گالری محصولات

Thyristor discs

infineon

 

 

 

 

 

 

Thyristor discs

کاتالوگ نوع کالا آمپر (A) ولتاژ (V) شماره فنی کالا
تریستور دیسکی کنترل فاز 568A 200V T580N02TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 568A 400V T580N04TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 568A 600V T580N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 694A 200V T690N02TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 694A 400V T690N04TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 694A 600V T690N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1078A 200V T1080N02TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1078A 400V T1080N04TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1078A 600V T1080N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 925A 200V T920N02TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 925A 400V T920N04TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 925A 600V T920N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1490A 200V T1410N02TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1490A 400V T1410N04TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 149A 600V T1410N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 2510A 200V T2510N02TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 2510A 400V T2510N04TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 2510A 600V T2510N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 3710A 200V T3710N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 3710A 400V T3710N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 3710A 600V T3710N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 300A 1200V T300N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 300A 1400V T300N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 300A 1600V T300N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 300A 1800V T300N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 381A 1200V T390N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 381A 1400V T390N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 381A 1600V T390N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 424A 1200V T420N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 424A 1400V T420N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 424A 1600V T420N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 433A 1200V T430N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 433A 1400V T430N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 433A 1600V T430N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 433A 1200V T430N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 470A 1400V T470N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 470A 1600V T470N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 470A 1800V T470N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 559A 1200V T560N12TOF

تریستور دیسکی کنترل فاز 599A 1400V T560N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 599A 1600V T560N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 599A 1800V T560N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 644A 1400V T640N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 644A 1600V T640N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 644A 1800V T640N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 590A 1200V T590N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 590A 1400V T590N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 590A 1600V T590N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 590A 1800V T590N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 681A 1200V T680N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 681A 1400V T680N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 681A 1600V T680N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 681A 1800V T680N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 720A 1200V T720N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 720A 1400V T720N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 720A 1600V T720N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 720A 1800V T720N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 844A 1200V T590N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 844A 1400V T590N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 844A 1600V T590N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 844A 1800V T590N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 959A 1200V T940N12TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 959A 1400V T940N13TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 959A 1600V T940N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 959A 1600V T940N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1190A 1200V T1190N12TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1190A 1400V T1190N14TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1190A 1600V T1190N16TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1190A 1800V T1190N18TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 1200V T2180N12TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 1400V T2180N14TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 1600V T2180N16TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 1800V T2180N18TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1500A 1200V T1500N12TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1500A 1400V T1500N14TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1500A 1600V T1500N16TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1500A 1800V T1500N18TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 3160A 1200V T3160N12TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 3160A 1400V T3160N14TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 3160A 1600V T3160N16TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 3160A 1800V T3160N18TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 360A 2000V T360N20TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 360A 2200V T360N22TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 360A 2400V T360N24TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 360A 2600V T360N26TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 360A 2800V T360N28TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 460A 2200V T460N22TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 460A 2400V T460N24TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 460A 2600V T460N26TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 460A 2800V T460N28TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 660A 2200V T660N22TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 660A 2400V T660N24TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 660A 2600V T660N26TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 700A 1800V T700N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 700A 2000V T700N20TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 700A 2200V T700N22TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 745A 2200V T740N22TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 745A 2400V T740N24TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 745A 2600V T740N26TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1040A 1800V T1040N18TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1040A 2000V T1040N20TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1040A 2200V T1040N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1220A 2000V T1220N20TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1220A 2200V T1220N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1220A 2400V T1220N24TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1220A 2600V T1220N26TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1220A 2800V T1220N28TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1330A 1800V T1330N18TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1330A 2000V T1330N20TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1330A 2200V T1330N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 2000V T1590N20TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 2200V T1590N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 2400V T1590N24TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 2600V T1590N26TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 2800V T1590N28TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1960A 1800V T1960N18TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1960A 2000V T1960N20TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1960A 2200V T1960N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2400A 2200V T2160N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2400A 2400V T2160N24TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2400A 2600V T2160N26TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2400A 2800V T2160N28TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2490A 2200V T2480N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2490A 2400V T2480N24TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2490A 2600V T2480N26TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2490A 2800V T2480N28TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2810A 1600V T2810N16TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2810A 1800V T2810N18TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2810A 2000V T2810N20TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2810A 2200V T2810N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 4030A 2200V T4301N22TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 4030A 2400V T4301N24TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 4030A 2600V T4301N26TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 4030A 2800V T4301N28TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 4030A 2900V T4301N29TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 4030A 2200V T4301N22TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 4030A 2800V T4301N28TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 4340A 2200V T4771N22TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 4340A 2400V T4771N24TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 4340A 2600V T4771N26TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 4340A 2800V T4771N28TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 4340A 2900V T4771N29TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 4340A 2800V T4771N28TOF VT PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 730A 3800V T730N38TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 730A 4000V T730N40TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 730A 4200V T730N42TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 910A 3600V T731N36TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 910A 3800V T731N38TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 910A 4000V T731N40TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 910A 4200V T731N42TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 930A 4400V T731N44TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 860A 3200V T860N32TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 860A 3400V T860N34TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 860A 3600V T860N36TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 940A 2800V T901N28TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 940A 3000V T901N30TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 940A 3200V T901N32TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 940A 3400V T901N34TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 940A 3600V T901N36TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 930A 3200V T930N32TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 930A 3400V T930N34TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 930A 3600V T930N36TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 3800V T1401N38TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 4000V T1401N40TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 4200V T1401N42TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1590A 4400V T1401N44TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1660A 4800V T1451N48TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1660A 5000V T1451N50TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1660A 5200V T1451N52TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1770A 4800V T1551N48TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1770A 5000V T1551N50TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1770A 5200V T1551N52TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1900A 3200V T1601N32TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1900A 3400V T1601N34TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1900A 3800V T1601N38TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 1900A 3600V T1601N36TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1750A 4200v T1800N42TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 3000V T1930N30TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 3200V T1930N32TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 3400V T1930N34TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 3600V T1930N36TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 2180A 3800V T1930N38TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 1730A 3800V T1971N38TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1730A 4000V T1971N40TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1730A 4200V T1971N42TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1730A 4400V T1971N44TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2060A 3200V T2001N32TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 2060A 3400V T2001N34TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 2060A 3600V T2001N36TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 2070A 4800V T2161N48TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2070A 5000V T2161N50TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2070A 5200V T2161N52TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2250A 4800V T2351N48TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2250A 5000V T2351N50TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2250A 5200V T2351N52TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 3160A 4200V T3101N42TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 4150A 3600V T3801N36TOF VT
تریستور دیسکی کنترل فاز 3880A 5200V T4021N52TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 3400A 5200V T4003N52TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 3400A 5200V T4003NH52TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 245A 7000V T201N70TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 280A 6500V T281N65TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 640A 7000V T501N70TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 540A 6500V T571N65TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 590A 9500V T600N95TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 1053A 6500V T1060N65TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 1300A 7000V T1081N70TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1300A 6500V T1081N65TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1200A 7000V T1201N70TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1613A 6500V T1620N65TOF PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 1670A 7000V T1651N70TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 1830A 7000V T1851N70TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 1830A 6500V T1851N65TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 1830A 6000V T1851N60TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2100A 8000V T1901N80TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2100A 7500V T1901N75TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2100A 7000V T1901N70TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2260A 8000V T2251N80TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2260A 7000V T2251N70TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2620A 8800V T2871N80TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2620A 7500V T2871N75TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2620A 7000V T2871N70TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 2800A 8000V T3011N80TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 540A 8000V T533N80TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 540A 7000V T553N70TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 1770A 8000V T1503N80TOH PR
تریستور دیسکی کنترل فاز 2300A 8000V T2563NH80TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 2300A 7500V T2563NH75TOH
تریستور دیسکی کنترل فاز 298A 1600V T298N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 348A 600V T348N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 388A 1600V T388N16TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 398A 600V T398N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 588A 1400V T588N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 618A 1400V T618N14TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 718A 1800V T718N18TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 828A 600V T828N06TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 308A 2800V T308N28TOF
تریستور دیسکی کنترل فاز 659A 2600V T658N26TOF

تریستور دیسکی مارک infineon حاوی پلت تریستور در محدوده ولتاژ 200V تا 8000V و محدوده جریان 86A تا 4800A
T580N02TOF,T580N04TOF,T580N06TOF,T690N02TOF,T690N04TOF,T690N06TOF,T1080N02TOF,T1080N04TOF,T1,T2510N04TOFT2510N02TOF,T1410N06TOF,T1410N04TOF,T1410N02TOF,T920N06TOF,T920N04TOF,T920N02TO,,,تریستور دیسکی,تریستور بشقابی,تریستور کنترل فاز,تریستور,تریستور INFINEON,فروشنده تریستور دیسکی,انواع تریستور دیسکی,فروشنده ,تریستور دیسکی اینفینئون,تریستور دیسکی,تریسکی INFINEON,تریستور,اینفینئون,INFINEON,INFINEON IRAN,F,080N06TOF