گالری محصولات

Thyristor/Diode Modules

semikron

 

 

 

کاتالوگ نوع محصول آمپر(A) ولتاژ(V) شماره فنی کالا
ماژول تریستور 13.5 600-1600 SKKT 15
ماژول دیود تریستور 13.5 600-1600 SKKH 15
ماژول دیود 14 600-1600 SKKD 15
ماژول دیود یکسو کننده 14 600-1600 SKKE 15
ماژول تریستور 18 800-1600 SKKT 20
ماژول تریستور 18 800-1600 SKKT 20B
ماژول تریستور 25 800-1600 SKKT 27
ماژول تریستور 25 800-1600 SKKT 27B
ماژول دیود تریستور 25 800-1800 SKKH 27
پل 3فاز+تریستور 25 800-1600 SK 30 DTA
ماژول antiparallel تریستور 29 800-1600 SK 25 KQ
ماژول antiparallel تریستور 29 800-1600 SK 25 UT
ماژول antiparallel تریستور 29 800-1600 SK 25 WT
ماژول دیود 31 1200-1600 SKKD 26
ماژول پل یکسو کننده تکفاز+یک دیود+یک تریستور 35 800-1600 SK 35 BZ
ماژول تریستور 40 800-1800 SKKT 42
ماژول دیود تریستور 40 800-1800 SKKH 42
ماژول antiparallel تریستور 47 800-1600

SK 45 KQ
ماژول antiparallel تریستور 47 800-1600 SK 45 UT
ماژول antiparallel تریستور 47 800-1600 SK 45 WT
ماژول تریستور(شش تریستور از هم جدا) 47 800-1600 SK 45 STA
ماژول دیود 47 400-1800 SKKD 46
ماژول تریستور 50 800-1800 SKKT 57
ماژول تریستور 50 2000-2200 SKKT 57 H4
ماژول تریستور 50 800-1800 SKKT 57B
ماژول دیود تریستور 50 800-1800 SKKH 57
ماژول دیود تریستور 50 2000-2200 SKKH 57 H4
ماژول تریستور 55 800-1600 SK 55 TAA
ماژول تریستور 55 1600 SKKT 58/16 E
ماژول تریستور 55 1600 SKKT 58B16 E
ماژول دیود تریستور 55 1600 SKKH 58/16 E
ماژول دیود 60 1700 SKKD 60F
پل یکسو کننده سه فاز+یک سری تریستور 61 800-1600 SK 60 DTA
ماژول دیود تریستور 70

800-1800 SKKH 72
ماژول تریستور 70 800-1800 SKKT 72
ماژول تریستور 70 2000-2200 SKKT 72 H4
ماژول تریستور 70 800-1800 SKKT 72B
ماژول دیود تریستور 70 2000-2200 SKKH 72 H4
ماژول antiparallel تریستور 72

800-1600 SK 70 WT
ماژول antiparallel تریستور 72 800-1600

SK 70 KQ
ماژول تریستور 75 800-1600

SK 75 TAA
ماژول دیود 75 1200 SKKD 75F12
ماژول دیود تریستور 75 1200 SK 75 TAE 12
ماژول دیود 82 400-1800 SKKD 81
ماژول antiparallel تریستور سه فاز 85 1200 SKUT 85/12 V2
ماژول antiparallel تریستور سه فاز 94 1600 SKUT 85/16 T V2
ماژول antiparallel تریستور سه فاز 94 1600 SKUT 85/16 T V2
ماژول تریستور 95 800-1800 SKKT 92
ماژول تریستور 95 800-1800 SKKT 92B
ماژول دیود تریستور 95 800-1800

SKKH 92
ماژول دیود تریستور 95 800-1800 SKKL 92
ماژول دیود تریستور 95 800-1800 SKMT 92
ماژول تریستور 100 800-1600 SK 100 TAA
ماژول دیود 100 400-1800 SKKD 100
ماژول antiparallel تریستور 101 800-1600 SK 100 KQ
ماژول antiparallel تریستور 101 800-1600 SK 100 WT
ماژول antiparallel تریستور سه فاز 105 1200 SKUT 115/12 V2
ماژول antiparallel تریستور سه فاز 105 1600 SKUT 115/16 V2
ماژول تریستور 106 800-1800 SKKT 106B
ماژول تریستور 106 800-1800 SKKT 106
ماژول دیود تریستور 106 800-1800 SKKH 106
ماژول تریستور 119 1600 SKKT 107/16 E
ماژول تریستور 119 1600 SKKT 107B16 E
ماژول دیود تریستور 119 1600 SKKH 107/16 E
ماژول دیود یکسو کننده 120 1700 SKKE 120F
ماژول antiparallel تریستور سه فاز 127 1200 SKUT 115/12T V2
ماژول antiparallel تریستور سه فاز 127 1600 SKUT 115/16T V2
ماژول تریستور 128 2000-2200 SKKT 132 H4
ماژول دیود تریستور 128 2000-2200 SKKH 132 H4
ماژول تریستور 129 800-1800 SKKT 122
ماژول antiparallel تریستور 134 800-1600 SK 120 KQ
ماژول دیود 134 1600 SKKD 101/16
ماژول تریستور 137 800-1800 SKKT 132
ماژول دیود تریستور 137 800-1800 SKKH 132
ماژول تریستور یکسو کننده 140 1600 SEMiX141KT16s
ماژول دیود تریستور 143 2000-2200 SKKH 162 H4
ماژول دیود قطع سریع 150 1200 SKKD 150F
ماژول دیود قطع سریع 150 1200 SKMD 150F12
ماژول تریستور 156 800-1800 SKKT 162
ماژول دیود تریستور 156 800-1800 SKKH 162
ماژول دیود تریستور یکسو کننده 170 1600 SEMiX171KH1
ماژول دیود تند سوز 170 1200 SKKD 170F
ماژول تریستور 175 1400-1800 SKKT 172
ماژول دیود تریستور 175 1600 SKKH 172
ماژول دیود تریستور یکسو کننده 190 1600 SEMiX191KD16s
ماژول دیود 195 800-2200 SKKD 162
ماژول دیود یکسو کننده 195 800-1800 SKKE 162
ماژول دیود قطع سریع 202 200-300 SKMD 202E
ماژول دیود قطع سریع 202 200-300 SKND 202E
ماژول دیود تند سوز 205 600 SKKD 205F
ماژول دیود تند سوز 205 600 SKND 205F
ماژول دیود 212 1200-1800 SKKD 212
ماژول تریستور 250 800-1800 SKKT 250
ماژول دیود تریستور 250 1200-1800 SKKH 250
ماژول تریستور 252 2000-2200 SKKT 280 H4
ماژول دیود تریستور 252 2000-2200 SKKH 280 H4
ماژول دیود 260 800-2200 SKKD 260
ماژول دیود تریستور 273 1200-1800 SKKH 273
ماژول دیود یکسو کننده قطع سریع 290 600 SKKE 290F
تریستور ماژول 295 800-2200 SKET 330
ماژول تریستور یکسو کننده 300 1600 SEMiX302KT16
ماژول دیود تریستور یکسو کننده 300 1600

SEMiX302KH1
ماژول دیود قطع سریع 300 1200 SKKE 301F
ماژول دیود یکسو کنده 300 1600 SEMiX302KD1
ماژول تریستور 305 800-1800

SKKT 330
ماژول دیود تریستور 305 800-1800

SKKH 330
ماژول دیود یکسو کننده قطع سریع 310 1200 SKKE 310F
ماژول تریستور 320 1200-1600 SKKT 323
ماژول دیود تریستور 320 1200-1600 SKKH 323
ماژول دیود یکسو کننده قطع سریع 330 1700 SKKE 330F
ماژول دیود 380 800-2200 SKKD 380
ماژول دیود یکسو کننده 380 1200-1600 SKKE 380
تریستور ماژول 392 800-1800 SKET 400
ماژول تریستور 460 1600 SKKT 460
ماژول تریستور 460 2200 SKKT 460 H4
ماژول دیود تریستور 460 1600-2200 SKKH 460
ماژول antiparallel تریستور 560 1400-1800 SKKQ 560
ماژول تریستور 570 1200-1800 SKKT 570
ماژول دیود تریستور 570 1600-1800 SKKH 570
ماژول دیود یکسو کننده قطع سریع 600 1200 SKKE 600F
تریستور ماژول 699 1800-2200 SKET 740
ماژول دیود 701 1200-2200 SKKD 701
ماژول antiparallel تریستور 800 1400-1800 SKKQ 800
تریستور ماژول 808 1400-1800 SKET 800
ماژول دیود یکسو کننده 1180 1800-2200 SKKE 1200
ماژول antiparallel تریستور 1225 1400-1800 SKKQ 1200
ماژول antiparallel تریستور 1500 1400-1800 SKKQ 1500
ماژول antiparallel تریستور 3080 1400-1800 SKKQ 3000