برچسب ها: "SEMIKRON"

SKKH 570

شماره قطعه: SKKH 570 نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۵۷۰A ولتاژ : از ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۱٫۴Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKH 92

شماره قطعه:SKKH 92 نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۹۵A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص: ۰٫۰۹۵A مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKH 58/16 E

شماره قطعه: SKKH58/16E نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۵۵A ولتاژ : ۱۶۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۱٫۴Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKH 460

شماره قطعه: SKKH 460 نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۴۶۰A ولتاژ : ۱۶۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۱٫۴Kg بیشترین موارد مصرف در موتورهای دی سی در ماشین ابزارها،کنترل کننده دما در کورههای فرایند شیمیایی ،کاهنده نور در استودیوها و سالن های تئاتر Datasheet

در: اخبار

SKKH 330

 شماره قطعه: SKKH 330  نوع کالا : ماژول  آمپر :  ۳۰۵A  ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت  محصول شرکت : SEMIKRON  وزن خالص : ۰٫۶۴kg بیشترین موارد مصرف در موتورهای دی سی در ماشین ابزارها،کنترل کننده دما در کورههای فرایند شیمیایی ،کاهنده نور در استودیوها و سالن های حرفه…

در: اخبار

SKKH323/18E

 شماره قطعه: SKKH 323/18 E نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۳۲۰A ولتاژ : ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON Datasheet بیشترین موارد مصرف در موتورهای دی سی در ماشین ابزارها،کنترل کننده دما در کورههای فرایند شیمیایی ،کاهنده نور در استودیوها و سالن های تئاتر    

در: اخبار

SKKH 273/18 E

شماره قطعه: SKKH 273/18 E نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۲۷۴A ولتاژ :۱۸۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص : مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 106B

شماره قطعه:SKKT 106B نوع کالا :ماژول تریستور آمپر :۱۰۶A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص : مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 172

شماره قطعه: SKKT172 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۷۵A ولتاژ : از ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۱۶Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 162 H4

شماره قطعه: SKKT162H4 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۴۳A ولتاژ : از۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص ; ۰٫۱۸Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار