اخبار

FP15R12KE3

شماره قطعه:FP15R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۱۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP25R12KE3

شماره قطعه:FP25R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۲۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP40R12KE3

شماره قطعه:FP40R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۴۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP40R12KE3G

شماره قطعه:FP40R12KE3G نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۴۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP50R12KE3

شماره قطعه:FP50R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF150R12KE3G

شماره قطعه:FF150R12KE3G نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF150R12ME3G

شماره قطعه:FF150R12ME3G نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF200R12KE3

شماره قطعه:FF200R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار