برچسب ها: "eupec iran"

FF300R12KE3

شماره قطعه:FF300R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF400R12KE3

شماره قطع:FF400R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12KE3

شماره قطع:FF600R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF800R12KE3

شماره قطع:FF800R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۸۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF200R12KE3

شماره قطع:DF200R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF200R12KT3

شماره قطعه:FF200R12KT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ3600R12HP4

شماره قطعه :FZ3600R12HP4 نوع کالا :  Single switch IGBT module آمپر : ۳۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF400R12KT3

شماره قطعه:FF400R12KT3 نوع کالا:level -3 IGBT module قطع سریع آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12ME4A-B11

شماره قطعه :FF600R12ME4A_B11 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF900R12IE4V

شماره قطعه :FF900R12IE4V نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۹۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار