بایگانی

FF900R12IP4V

شماره قطعه :FF900R12IP4V DF900R12IP4D
نوع کالا :  Dual IGBT module
آمپر : ۹۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon