برچسب ها: "Infineon ایران"

FF800R12KE3

شماره قطع:FF800R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۸۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FD400R12KE3

شماره قطعه:FD400R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی F3L300R12MT4_B22

شماره قطعه : F3L300R12MT4_B22 نوع کالا :  IGBT4 – T4 آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon  

در: اخبار

آی جی بی تی DF80R12W2H3_B11

شماره قطعه : DF80R12W2H3_B11 نوع کالا :  IGBT HighSpeed 3 -Chopper آمپر : ۸۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی DF160R12W2H3_B11

شماره قطعه :DF160R12W2H3_B11 نوع کالا : IGBT HighSpeed 3 -Chopper آمپر : ۱۶۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

BSM150GB60DLC

شماره قطعه : BSM150GB60DLC نوع کالا : dual IGBT Modules آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS20R06VE3_B2

شماره قطعه : FS20R06VE3_B2 نوع کالا : sixpack IGBT Modules آمپر : ۲۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS30R06W1E3_B11

شماره قطعه : FS30R06W1E3_B11 نوع کالا : sixpack IGBT Modules آمپر : ۳۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS30R06W1E3

شماره قطعه : FS30R06W1E3 نوع کالا : sixpack IGBT Modules آمپر : ۳۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FB15R06W1E3

شماره قطعه : FB15R06W1E3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۱۵A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار