برچسب ها: "INFINEON"

FP15R12KE3

شماره قطعه:FP15R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۱۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP25R12KE3

شماره قطعه:FP25R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۲۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP40R12KE3

شماره قطعه:FP40R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۴۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP40R12KE3G

شماره قطعه:FP40R12KE3G نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۴۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP50R12KE3

شماره قطعه:FP50R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

DF200R12KE3

شماره قطع:DF200R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF300R12KES

شماره قطعه:DF300R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ600R12KP4

شماره قطعه:FZ600R12KP4 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار