بایگانی

کلید دوطرف باز

کلید دو طرف باز۳A/220V-5A/127V مورد مصرف در پنلهای هواپیماها و قطاکلید دو طرف بازرهاو…