برچسب ها: "ایران Infineon"

FF150R12YT3

شماره قطعه:FF150R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

F3L100R12W2H3_B11

شماره قطعه :F3L100R12W2H3_B11 نوع کالا : IGBT HighSpeed 3 آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:infineon

در: اخبار

F3L100R12W2H3_B11

شماره قطعه :F3L100R12W2H3_B11 نوع کالا : IGBT HighSpeed 3 آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:infineon

در: اخبار

F3L200R12W2H3_B11

شماره قطعه : F3L200R12W2H3_B11 نوع کالا : ۳-level phase leg IGBT module آمپر : ۲۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon  

در: اخبار

FB20R06W1E3

شماره قطعه : FB20R06W1E3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۲۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS150R07N3E4

شماره قطعه : FS150R07N3E4 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : Infineon

در: اخبار

FP75R07N2E4

شماره قطعه : FP75R07N2E4 نوع کالا : ماژول IGBT آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

FP75R07N2E4

شماره قطعه : FP75R07N2E4 نوع کالا : ماژول IGBT آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

FP100R07N3E4-B11

شماره قطعه : FP100R07N3E4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

FF300R07ME4-B11

شماره قطعه : FF300R07ME4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT دوتایی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : infineon

در: اخبار