برچسب ها: "IGBT"

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF300R12ME3

شماره قطعه:FF300R12ME3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF600R12KE3

شماره قطع:FF600R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FD300R12KE3

شماره قطع:FD300R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF200R12KE3

شماره قطع:DF200R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FD400R12KE3

شماره قطعه:FD400R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF150R12YT3

شماره قطعه:FF150R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF75R12YT3

شماره قطعه:FF75R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                  آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF150R12KT3G

شماره قطعه:FF150R12KT3G نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار