بایگانی

FF75R12YT3

شماره قطعه:IGBTFF75R12YT3
نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                 
آمپر : ۷۵A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon