بایگانی

FF400R12KE3-B2

شماره قطع:MASCOFF400R12KE3_B2
نوع کالا: Dual IGBT module
آمپر : ۴۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon