بایگانی

FF400R12KT3-E

شماره قطعه:FZ900FF400R12KT3_E
نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع
آمپر : ۴۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon