برچسب ها: "ایوپک"

FF400R12KE3-B2

شماره قطع:FF400R12KE3_B2 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF200R12KE3

شماره قطع:DF200R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF300R12KT3-E

شماره قطعه:FF300R12KT3_E نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FZ600R12KP4

شماره قطعه:FZ600R12KP4 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF600R12IP4

شماره قطعه :FF600R12IP4 نوع کالا :  Dual IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF300R12ME4

شماره قطعه :FF300R12ME4 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12ME4A-B11

شماره قطعه :FF600R12ME4A_B11 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF900R12IE4V

شماره قطعه :FF900R12IE4V نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۹۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FF450R12KT4

شماره قطعه : FF450R12KT4 نوع کالا :dual IGBT4 – T4  آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FP15R06W1E3

شماره قطعه : FP15R06W1E3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۱۵A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار