برچسب ها: "IGBT اینفینئون"

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP50R12KE3

شماره قطعه:FP50R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF150R12KE3G

شماره قطعه:FF150R12KE3G نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF150R12ME3G

شماره قطعه:FF150R12ME3G نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF200R12KE3

شماره قطعه:FF200R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF300R12KE3

شماره قطعه:FF300R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF300R12ME3

شماره قطعه:FF300R12ME3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FZ1200R12HP4

شماره قطعه:FZ1200R12HP4 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۱۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF400R12KE3-B2

شماره قطع:FF400R12KE3_B2 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار