برچسب ها: "infineon IRAN"

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF150R12KE3G

شماره قطعه:FF150R12KE3G نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF200R12KE3

شماره قطعه:FF200R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF300R12KE3

شماره قطعه:FF300R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FF400R12KE3

شماره قطع:FF400R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12KE3

شماره قطع:FF600R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF800R12KE3

شماره قطع:FF800R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۸۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF1200R12KE3

شماره قطع:FF1200R12KE3 نوع کالا: Dual IGBT module آمپر : ۱۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF200R12KE3

شماره قطع:DF200R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار