بایگانی

FF1200R12KE3

شماره قطع:FF1200R12KE3.MASCOFF1200R12KE3
نوع کالا: Dual IGBT module
آمپر : ۱۲۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon